17.04.2024

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін складається з:

 • Силабусів (робочих програм кредитних модулів);
 • Підручників відповідно до силабусів навчальних дисциплін;
 • рекомендацій студентам щодо засвоєння КМ;
 • планів практичних і семінарських занять;
 • навчальних посібників до різних видів робіт з дисципліни: лабораторних робіт, практичних занять, комп’ютерних практикумів;
 • навчального контенту – дидактичних та демонстраційних матеріалів до навчальних занять (завдань для практичних занять, мультимедійних презентацій, плакатів, макетів, моделей, комп’ютерних програм, інструкцій, текстів, довідників, стандартів, альбомів, схем, відео- й аудіо-записів тощо, призначених для супроводу навчального процесу);
 • варіантів індивідуальних семестрових завдань з КМ та рекомендацій до їх виконання (може бути частиною рекомендацій студентам щодо засвоєння КМ);
 • тем курсових проектів/робіт з навчальних дисциплін;
 • навчальних посібників до курсових проектів/робіт;
 • засобів діагностики для поточного та семестрового контролю результатів навчання з КМ та критеріїв оцінювання;
 • завдань для проведення комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін та критеріїв оцінювання рівня підготовки студентів для проведення акредитації спеціальності, моніторингу залишкових знань і вмінь;
 • навчально-методичні матеріали дистанційного навчання (автоматизовані навчальні комплекси: відео-лекції, електронні підручники та практикуми, віртуальні лабораторні роботи, засоби тестового поточного контролю; методичні рекомендації щодо особливостей організації дистанційного і змішаного навчання тощо);
 • положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського  https://osvita.kpi.ua/node/39
 • Порядок створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/174
 • Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/37
 • Регламенти проведення семестрового контролю та захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі https://osvita.kpi.ua/node/148
 • Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/32
 • Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського  https://osvita.kpi.ua/node/117
 • Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/178
 • Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті  https://osvita.kpi.ua/node/179
 • Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання https://osvita.kpi.ua/node/181
 • Форма робочої програми (силабусу) – 2020 https://osvita.kpi.ua/node/167
 • Форми документів для проведення атестації https://osvita.kpi.ua/node/34