30.05.2024

Навчальні видання

Процедура надання відповідного грифа – офіційне визнання відповідності навчальних матеріалів вимогам освітніх стандартів, стандартів КПІ ім. Ігоря Сікорського, навчальних програм, інших нормативних документів, що регламентують зміст освіти. Присвоєння грифа означає, що навчальний матеріал відповідає встановленим вимогам, зокрема, змісту програми навчальної дисципліни, її обсягу, має належне технічне оформлення

Нормативна база Порядку:

 • ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та визначення понять»
 • ДСТУ 7157:2010 «Електронні видання. Основні види та вихідні відомості»
 • ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1060 від 01.10.2012 р. «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 486 від 18.04.2014 р. «Деякі питання скасування процедури надання Міністерством освіти і науки грифів навчальній літературі для вищих навчальних закладів»
 • Наказ ректора № 1-119 від 12.07.2016 р. «Про введення в дію «Положення про визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання НТУУ «КПІ» та їх окремих елементів як навчально-методичних праць»

Матеріали щодо розгляду рукописів з навчальних видань та отримання грифів КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 • Наказ КПІ ім. Ігоря Сікорського “Про затвердження системи запобiгання та виявлення академiчного плагiату в КПI iм. Iгоря Сiкорського”
 • Порядок надання грифів навчальним матеріалам в КПІ ім. Ігоря Сікорського http://osvita.kpi.ua
 • Порядок розгляду рукописiв Методичною комiсiєю IПСА
 • Перелік та бланки документів для отримання гриф Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як підручник http://osvita.kpi.ua
 • Приклади оформлення титульної сторінки, другої сторінки навчального посібника, підручника http://osvita.kpi.ua