30.05.2024

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

БАКАЛАВР – освітній ступінь вищої освіти особи, яка на основі повної середньої загальної освіти або на базі диплому молодшого спеціаліста здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Умови вступу 2024 (бюджет / контракт)

1) Національний мультипредметний тест (НМТ) – це комплексний тест з трьох обов’язкових предметів та одного на вибір, які ти будеш складати на комп’ютері у спеціальних центрах тестування впродовж 240 хвилин. Результат можна буде отримати одразу після завершення тестування. Детально про НМТ, структуру тестів та процедуру складання можна почитати на офіційному ресурсі Українського центру оцінювання якості освіти, який організовує та проводить тестування.

2) Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про зацікавленість абітурієнта у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського, його очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Всі мотиваційні листи переглядаються. Можуть впливати на конкурсну ситуацію у випадку, якщо вона буде ідентичною для вступників, які претендують на одне конкурсне місце (конкурсний бал, пріоритет тощо). Детальніше про мотиваційний лист, вимоги до нього та структуру можна почитати у спеціальному розділі.

Конкурсний бал розраховується за формулою, наведеною в порядку прийому.

(КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4) / (К1 + К2 + К3 + К4) + ОУ

де П1, П2, П3, П4 – оцінки з першого, другого, третього та четвертого предметів;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 6). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до цього Порядку;

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,00;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Конкурсні предмети

Конкурсні предмети на спеціальністі:

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка та 173 Авіоніка однакові для всіх ЗВО. Перелік в додатку 7.

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ):

Основний блок:

Українська мова (П1) – коефіцієнт 0,3;
Математика (П2) – коефіцієнт 0,5;
Історія України (П3) – коефіцієнт 0,2;

Четвертий конкурсний предмет (один на вибір) (П4):
– фізика коефіцієнт 0,5;
– іноземна мова коефіцієнт 0,25;
– біологія / українська література / географія/ хімія – коефіцієнт 0,2.

Коефіцієнти зазначені для НМТ 2024 (детальніше щодо вступу за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 або ЗНО 2021 можна ознайомитися у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році

Рекомендації до мотиваційного листа

 Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2024 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, може містити наступні складники:

  • обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
  • бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
  • ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

Основні дати вступної кампанії:

Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ)

14 березня – 11 квітня – основна сесія

10 травня – 15 травня – додаткова сесія

Національний мультипредметний тест:

14 травня – 25 червня – основна сесія

11 липня – 19 липня – додаткова сесія

з 1 липня – Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників на навчання для здобуття вищої освіти, завантаження необхідних документів

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах

03 липня – 10 липня 18:00 – для вступу на місця державного або регіонального замовленням

до 25 липня 18:00 – для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

03 липня – 10 липня – Співбесіди та творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування проводяться в декілька потоків

до 31 липня – Співбесіди та творчі конкурси для вступу для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 31 липня;

19 липня – 31 липня 18:00 – Реєстрація заяв вступників

не пізніше 5 серпня – Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

до 8 серпня 18:00 – Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

Зарахування вступників

не пізніше 10 серпня – за державним або регіональним замовленням

не пізніше ніж 30 серпня – за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 17 серпня – Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 9 серпня – Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

Шановні вступники! У зв’язку з правовим режимом воєнного стану можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

Детальніше: http://pk.kpi.ua/entry-1-course 

Відбіркова комісія ІАТ (для спеціальностей 134 та 173) знаходиться:

28 корпусі 117 ауд (м. Київ, вул. Боткіна 1).

Telegram – abityrientIAT

E-mail – vk.iat.kpi@gmail.com

Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ІАТ: +38 (096) 313-37-38